SPLÁTKOVAČ

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu www. splatkovac.sk je společnost REX TECH, s. r. o., se sídlem Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 44 082 029, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. odd. Sro, vl.č. 51551/B (dále jen „Provozovatel internetového portálu“).
 2. Tyto Podmínky splatkovac.sk platné od 25.05.2018 (dále jen jako „Podmínky“) platí pro registraci na internetový portál www. splatkovac.sk (dále jen jako „Internetový portál“) a na využívání konkrétních služeb poskytovaných těmto Internetovým portálem.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele internetového portálu a Uživatele při registraci a využívání služeb poskytovaných těmto Internetovým portálem a řídí se právním řádem platným v Slovenské republice.
 4. Uživatel je oprávněn používat Internetový portál výhradně v souladu s platnými právními předpisy SR, těmito Podmínkami používání, pokyny Provozovatele internetového portálu, bezpečnostními pravidly, dobrými mravy a základními pravidly slušného chování.
 5. Způsob zabezpečení Internetového portálu - SSL bezpečnostní certifikát

II. Definice pojmů

 1. Provozovatelem internetového portálu je právnická osoba, která zajišťuje provoz Internetového portálu.
 2. Uživatelem je kdokoliv, kdo používá Internetový portál. Uživatel může být registrován a neregistrovaný. Registrovaný uživatel je ten, kdo se zaregistroval na Internetovém portálu a souhlasil s Podmínkami.
 3. Registrací na Internetovém portálu vyjadřuje Uživatel souhlas s Podmínkami, které se zavazuje dodržovat v celém jejich znění, v opačném případě bude odpovídat za škodu nebo jinou újmu, kterou jejich nedodržením způsobí.
 4. Používání Internetového portálu je jakékoliv prohlížení Internetového portálu nebo práce s Internetovým portálem.

III. Registrace, práva a povinnosti uživatele

 1. Registrace na internetový portál je dobrovolná a bezplatná. Registrovaní Uživatelé mají možnost využívat služby poskytované Provozovatelem internetového portálu, a to zejména informovat se o svých finančních závazcích, přijímat, odesílat, ukládat zprávy, komunikovat s věřitelem, resp. jakýmkoli jiným způsobem řešit své peněžní závazky.
 2. Nezbytnou podmínkou pro využívání Internetového portálu je bezvýhradný a zřejmý souhlas Uživatele s Podmínkami. V případě pokud Uživatel vyjádří nesouhlas, není oprávněn využívat služby Internetového portálu.
 3. Uživatel se registruje na webové stránce www. splatkovac.sk vyplněním registračního formuláře a vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami.
 4. Uživatel Internetového portálu se zavazuje používat Internetový Portál výlučně pro vlastní potřeby, v žádném případě není oprávněn informace vcelku nebo zčásti dále poskytovat třetím osobám.
 5. Uživatel Internetového portálu se zavazuje, že nebude šířit informace a soubory, jejichž šíření je v rozporu s platnými právními předpisy SR, pokyny Provozovatele internetového portálu, bezpečnostními pravidly, dobrými mravy a základními pravidly slušného chování. Za obsah svých dat a údajů, přenášených v rámci Internetového portálu, nese odpovědnost výlučně Uživatel. Uvedené se vztahuje i na případnou škodu, která by výše uvedeným jednáním vznikla Provozovateli internetového portálu jakož i třetím osobám.
 6. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje v souladu se skutečností. Pokud se dodatečně zjistí, že informace uváděné Uživatelem jsou nepravdivé nebo vznikne odůvodněná pochybnost o jejich pravdivosti, Provozovatel internetového portálu je oprávněn registraci Uživatele zrušit nebo omezit. Provozovatel internetového portálu neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, která uživateli vznikla, resp. může vzniknout v důsledku výše uvedeného.
 7. Uživatelé Internetového portálu mají právo kdykoliv ukončit využívání služeb Provozovatele internetového portálu.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele internetového portálu

 1. Provozovatel internetového portálu neodpovídá za případné vady poskytovaných služeb nebo informací a neposkytuje jakoukoliv záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití.
 2. Provozovatel internetového portálu nemá vůči Uživatelem nebo třetím osobám v souvislosti s poskytovanými službami prostřednictvím Internetového portálu žádné další povinnosti kromě těch povinností uvedených v těchto Podmínkách.
 3. Provozovatel internetového portálu neodpovídá za obsah vložených dokumentů nebo příspěvků; dokumenty nebo příspěvky s nevhodným nebo hanlivým obsahem nebo textem má právo odstranit, případně má právo zrušit celou registraci Uživatele.
 4. Provozovatel internetového portálu neposkytuje Uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru Internetového portálu.
 5. Provozovatel internetového portálu může v souvislosti s novými technologiemi a službami měnit podobu a obsahovou stránku poskytovaných služeb bez předchozího informování Uživatelů, s čím jsou Uživatelé srozuměni a souhlasí vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami.

V. Ochrana osobních údajů

Uživatel Internetového portálu dává výslovný souhlas ke zpracování a uchování jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři na internetové stránce www.splatkovac.sk.

Provozovatel internetového portálu se zavazuje nezpřístupnit poskytnuté údaje třetím osobám bez předchozího výslovného souhlasu Uživatele, kromě případu, kdy by Provozovatelů internetového portálu byla zákonem nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu nebo soudu uložena povinnost takové údaje zpřístupnit.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Zpracování Vašich osobních údajů v souladu s obecně závaznými předpisy je pro nás důležité a jejich ochrana je jednou z našich priorit.
 • Tímto bychom Vám rádi poskytli podrobné informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů, a to především proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, ale i další informace, které se týkají zpracovávání osobních údajů, zejména v souvislosti s novým zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES a které kladou nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů.
 • Informace o zpracování osobních údajů jsme koncipovali formou otázek tak, aby tyto informace byly pro Vás co nejpřehlednější a praktické.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Kdo je provozovatelem Vašich osobních údajů?
 2. Co je to zpracování osobních údajů a jaké pojmy jsou se zpracováváním spojeny?
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 4. Na jaké účely zpracováváme osobní údaje?
 5. Jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?
 6. Odkud osobní údaje získáváme?
 7. Používáme profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů?
 8. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
 9. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?
 10. Kdo může mít přístup k osobním údajům?
 11. Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku ochrany Vašich osobních údajů?
 12. Kde nás můžete kontaktovat?
 1. Kdo je provozovatelem nebo zprostředkovatelem Vašich osobních údajů?
 • Provozovatelem osobních údajů je vždy ta společnost, jejíž byly údaje poskytnuté a která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zpravidla jde o tu společnost, které jste klientem nebo i dlužníkem / ručitelem dlužníka / záložním dlužníkem.
 • Provozovatelem osobních údajů je společnost GENERAL FACTORING, a.s., se sídlem Michalská 387/16, 811 01 Bratislava, IČO: 35 838 825, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. odd. Sa, vl.č. 2975 / B v případě, že se jedná o pohledávky ve vlastnictví naší společnosti.
 • Vaše osobní údaje jako provozovatel shromažďujeme, disponujeme nimi a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám, jak provozovateli Vašich osobních údajů, můžete uplatňovat práva, o kterých detailnější píšeme v bodě 8. - Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • V případě, že naše společnost vymáhá vůči Vám pohledávku ve vlastnictví jiné osoby na základě mandátní smlouvy, je naše společnost zprostředkovatelem který zpracovává Vaše osobní údaje jménem věřitele pohledávky a na základě a v rozsahu stanoveném v písemné smlouvě utavorenej s věřitelem a podle jeho pokynů.
 • Chtěli bychom Vás ujistit, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá u nás vždy pouze v nezbytném rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.
 1. Co je to zpracování osobních údajů a jaké pojmy jsou se zpracováváním spojeny?

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět.

Jde o pojmy, které jsou definovány v příslušných obecně závazných právních předpisech, přičemž se jejich snažíme pro Vás „přeložit“ do srozumitelnější podoby:

 • osobní údaj - jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, IP adresa a pod.,
 • dotyčná osoba - fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují,
 • zpracovávání osobních údajů - činnost, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel vykonává s osobními údaji,
 • provozovatel - fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováváním může provozovatel pověřit prostředníka,
 • zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem,
 • účel - důvod, proč provozovatel zpracovává osobní údaje,
 • zvláštní kategorie osobních údajů - citlivý osobní údaj, který má specifický charakter, jako např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby,
 • profilování - jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které je používáno cílem vyhodnotit konkrétní osobní podmínky,
 • příjemce - fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytovány.
 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje pouze v takovém rozsahu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a současně efektivně vymáhali nám svěřené pohledávky nebo pohledávky v majetku naší společnosti a prováděli dobrovolné dražby a ostatní naše obchodní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu přechodného pobytu, datum narození, datum úmrtí, údaje o Vašich závazcích (smluvní údaje, platební disciplína, struktura a stav závazku) a Vaše kontaktní údaje (e-mail, další adresy, tel. číslo). Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Běžné osobní údaje - základní identifikační údaje

K nim patří Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu přechodného pobytu, datum narození, datum úmrtí.

Pokud podnikáte jako fyzická osoba - podnikatel, k nim patří i IČO a místo podnikání.

Údaje o závazcích

Tyto údaje jsme získali zejména z dokumentace k pohledávce, která nám byla předána na základě: 1. smlouvy o postoupení pohledávek, kterou nám byla pohledávka vůči Vám postoupena od jiného subjektu než původního věřitele, a / nebo
 2. smlouvy o vymáhání pohledávek kterou nám byla pohledávka vůči Vám předána od vlastníka pohledávky k vymáhání podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku na základě mandátní smlouvy.

Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří například e-mail, telefonní číslo, jiná kontaktní adresa, které se nacházely v dokumentaci k pohledávce nebo které jste nám poskytli.

 1. Na jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Pro lepší pochopení pro jaké účely Vaše osobní údaje používáme, jsme jejich zpracovávání rozdělili na dvě části:

4.1. Zpracování osobních údajů bez potřeby Vašeho souhlasu

4.1.1 Zpracování na základě plnění právní povinnosti

 • Zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě požadavků, které nám ukládají právní předpisy.
 • Jde zejména o zákon č. 527/2002 CFU o veřejných dražbách, který nám, jak dražebníkovi, ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje potřebné k přípravě a provedení dobrovolné dražby.
 • Mezi ostatní obecně závazné právní předpisy, které nám ukládají povinnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů, patří například: zákon č. 431/2002 CFU o účtovníctve v znění pozdějších předpisů, zákon č. 395/2002 CFU o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2014 Z.z o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské činnosti a o změně některých zákonů, zákon č. 297/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zpracování osobních údajů s Vašim souhlasem

4.2.1 Zpracovávání na marketingové účely

Nezpracovávají Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Z tohoto důvodu od Vás nežádáme souhlas pro zpracování osobních údajů pro tento účel.4.2.2 Nahrávání telefonních hovorů

Telefonické hovory na našem Call centru nahráváme podle potřeby za účelem zkvalitňování výkonu naší činnosti jakož i ochrany práv a právem chráněných zájmů věřitelů pohledávek a našich zaměstnanců. 1. Jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, během které jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje, anonymizovány Vaše osobní údaje v našich databázích a informačních systémech.

Máme nastavené přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, které zajišťují, že informace neuchováváme déle, než jsme oprávněni nebo povinni zpracovávat. 1. Odkud osobní údaje získáváme?
 • Vaše osobní údaje, minimálně v rozsahu běžných osobních údajů - základních identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů o majetkových poměrech, jsme získali na základě smluv o postoupení pohledávek, kterými nám Vaši původní věřitelé postoupili pohledávky vůči Vám jako dlužníkovi / ručiteli / záložnímu dlužníkovi, jakož i na základě smluv o vymáhání pohledávek, které jsme jako mandatář uzavřeli s věřiteli pohledávek a na jejichž základě vůči Vám vymáháme a uplatňujeme pohledávky.
 • Kromě běžných osobních údajů jsme Vaše ostatní osobní údaje získali přímou písemnou, telefonickou nebo elektronickou komunikací s Vámi.
 • Údaje o Vašich nemovitostech jsme získali i z katastru nemovitostí, prostřednictvím portálu www.katasterportal.sk.
 1. Používáme profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů?
 • Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy, například IT aplikace, software, elektronické kalkulačky a pod.
 • Profilování se používá za účelem vyhodnocení Vašich konkrétních osobních podmínek.
 • Cílem profilování je poskytnutí kvalitních služeb přesně podle Vašich představ.
 • Rádi bychom Vás informovali, že v rámci zpracování Vašich osobních údajů nepoužíváme profilování a ani automatizované zpracování Vašich osobních údajů.
 1. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit tato práva:Právo na poskytnutí informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, jeho zástupce a případně odpovědné osoby za ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů , oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu osobních údajů

Zpracováváme Vaše zastaralé, či nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu posouzení, zda jsou splněny podmínky pro vymazání osobních údajů.Může nastat situace, kdy máme povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje. V tomto případě jsme oprávněni ponechat si Vaše osobní údaje.Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat, abychom Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovaly.Právo na přenosnost osobních údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli nebo jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje Vámi určenému subjektu v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky.Právo namítat

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, zda odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel . č .: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk. 1. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?

Jednotlivé práva můžete uplatnit u nás, a to e-mailem na adresu osobne-udaje@g-f.sk nebo písemně na adresu sídla naší společnosti Michalská 387/16, 811 01 Bratislava.Všechna oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.Za jakou dobu můžete očekávat odpověď od nás?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.O prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás budeme informovat. 1. Kdo může mít přístup k osobním údajům?

Zprostředkovatelé

K osobním údajům má přístup provozovatel, jeho zaměstnanci, případně smluvní zprostředkovatelé, a to především dodavatelé IT služeb, auditoři, a další osoby, které poskytují služby pro naši společnost a se kterými máme uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů.

Například může jít o externí společnosti spravující naše informační systémy nebo jiné služby zajišťující náš řádný chod a zpracování osobních údajů.

S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a také jsou vázáni dodržováním striktních pravidel ochrany osobních údajů, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky.

Při jejich výběru dbáme na to, aby řádně splňovaly opatření na ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů.Seznam zprostředkovatelů s uvedením služeb, které nám poskytují:

 1. Fitek s r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, služby skenování a indexování dokumentů, přeprava dokumentace, skenování dokumentů v zabezpečeném skenovacím centru, indexace dokumentů, kompletace dokumentů po skenování a poskytnutí elektronických výstupů digitalizovaných dokumentů,
 2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tisku a doručování, na adresu dlužníků, předvyplněných poštovních poukazů na výplatu, jejichž prostřednictvím nám mohou dlužníci zaplatit své závazky,
 3. Jakubčák, advokátní kancelář, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO 47 255 706, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 100846 / B - právní pomoc, advokátní služby,
 4. Platit se vyplatí s.r.o., Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 684 618, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 66827 / B - činnosti středisek poskytujících služby prostřednictvím telefonu - call centra, služby související se zpracováním údajů.
 5. Subjekty veřejné správy a jiné subjekty

Jsme vázáni, včetně našich zaměstnanců, povinností mlčenlivosti. Výjimkou této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, kteří jsou k tomu oprávněni ze zákona.Jde zejména o následující subjekty: soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, správci pohledávek státu, veřejné orgány, a pod.Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetí země a ani mezinárodní organizaci. 1. Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku ochrany Vašich osobních údajů?

Evropská legislativa:

Listina základních práv Evropské unie - článek 8,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Národní legislativa:

Ústava Slovenské republiky - článek 22,

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 1. Kde nás můžete kontaktovat?

Pokud byste měli k informacím o zpracování osobních údajů jakékoli dotazy či připomínky, nebo Vám bude po přečtení tohoto dokumentu cokoli nejasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme.

Máme určené odpovědné osoby na ochranu osobních údajů, které dohlížejí na řádné zpracování osobních údajů. Na tyto odpovědné osoby se můžete kdykoliv obrátit písemně na e-mailové adrese: osobne-udaje@g-f.sk nebo poštou na adrese

REX TECH, s. r. o.

Mostová 2

811 02 Bratislava 1. Používání internetového portálu
 • Souhlasem vyjádřeným v bodě číslo 1 tohoto článku Uživatel internetového portálu zároveň potvrzuje, že mu ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů byla oznámena změna provozovatele resp. pověření zprostředkovatele pro zpracování osobních údajů.
 • Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných poštu je zajištěna plně v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, přičemž Provozovatel internetového portálu přijal takové technické, organizační a personální opatření, které odpovídají způsobu zpracování osobních údajů. Dotčená opatření byla přijata Provozovatelem internetového portálu ve formě bezpečnostního projektu (viz čl. I, bod. 5 těchto podmínek), který určuje prostředky, způsob a další podmínky zpracování osobních údajů jakož i způsob zabezpečení informačního systému a Internetového portálu v souladu se základními pravidly bezpečnosti, právními předpisy i mezinárodními smlouvami, kterými je SR vázána.

VII. Bankovní tajemství ve smyslu Zákona o bankách

 • Předmětem bankovního tajemství jsou ve smyslu § 91 odst. 1 zákona č. 483/2001 CFU o bankách všechny informace a doklady o záležitostech týkajících se klienta banky nebo klienta pobočky zahraniční banky (tj Uživatele internetového portálu), které nejsou veřejně přístupné, zejména informace o obchodech, stavech na účtech a stavech vkladů. Tyto informace jsou banka a pobočka zahraniční banky povinné utajovat a chránit před vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením.
 • Uživatelé internetového portálu vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami potvrzují, že jsou srozuměni s tím, že veškeré informace a doklady o záležitostech, které jsou chráněny bankovním tajemstvím, banka a pobočka zahraniční banky poskytla Provozovateli internetového portálu s předchozím písemným souhlasem dotyčného Uživatele internetového portálu nebo na jeho písemný pokyn pro účely a za dalších podmínek uvedených v tomto souhlasu nebo písemném pokynu a zároveň v případě, že takový písemný souhlas nebo písemný pokyn nebyl udělen, Uživatelé internetového portálu vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami takový písemný souhlas udeľujú.Za porušení bankovního tajemství se nepovažuje poskytování informací v souhrnné podobě, z nichž není zřejmý název banky nebo pobočky zahraniční banky, jméno a příjmení klienta a jiné informace ve smyslu zvláštního předpisu.
 • Uživatelé internetového portálu vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami potvrzují, že jsou srozuměni s tím, že Provozovatel internetového portálu z důvodů ochrany údajů tvořících bankovní tajemství týkajících se Uživatelů internetového portálu, zajišťuje v případech, kdy zpracovává tyto údaje jako zpracovatel pro provozovatele, kterým je banka , oddělenou správu informací o Uživatelích internetového portálu ve smyslu ust. § 88 až ust. § 93 Zákona o bankách.
 • Uživatelé internetového portálu vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami potvrzují, že jsou srozuměni s tím, že v případech, kdy Provozovatel internetového portálu vystupuje jen v právním postavení zprostředkovatel, tj jen zpracovává pro provozovatele (kterým je banka) údaje tvořící bankovní tajemství týkající se Uživatelů internetového portálu, povinnost, aby byly tyto údaje o klientech chráněné, má i nadále banka.
 • Provozovatel internetového portálu je oprávněn poskytnout informace představující předmět bankovního tajemství Uživatele internetového portálu i bez jeho souhlasu jen na písemné vyžádání subjektům výslovně uvedených v ust. § 91 odst. 4 Zákona o bankách.

VIII. Odkazy na webové stránky třetích osob

 • Internetový portál obsahuje odkazy na webové stránky spolupracujících společností a institucí, které jsou provozovány jinými stranami než Provozovatelem Internetového portálu. Provozovatel Internetového portálu nenese odpovědnost za obsah, rozsah, účel, způsob, oprávnění k používání takovýchto stránek třetích stran. Uvedené odkazy jsou poskytovány pouze pro informační účely.
 • Provozovatel Internetového portálu neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím hypertextových odkazů z Internetového portálu. Provozovatel neodpovídá za obsah reklamy nebo propagace třetí osoby umístěné na Internetovém portálu.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Provozovatel Internetového portálu je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv podle potřeby změnit, upravit, přerušit, pozastavit nebo ukončit provozování Internetového portálu nebo informací v něm obsažených. Vyslovením souhlasu s Podmínkami Uživatel bere na vědomí, že v případě jakékoliv změny, úpravy, přerušení, pozastavení nebo ukončení provozování Internetového portálu, uživateli nevzniká žádný nárok a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedeným.
 • Provozovatel je oprávněn monitorovat přístup na Internetový portál. Uživatel registrací a souhlasem s Podmínkami vyslovuje souhlas s monitorováním jeho přístupu na Internetový portál.
 • Obsah Internetového portálu je zakázáno kopírovat, distribuovat, publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat, přenášet jakýmikoli způsoby, ať už mechanickými, elektronickými, záznamovými, kopírovacími či jinými prostředky. Neoprávněným používáním jakýchkoliv informací a materiálů zveřejněných na Internetovém portály dochází k porušení obecně závazných právních předpisů SR a Provozovatel má nárok na náhradu škody v souvislosti s výše uvedeným.
 • Provozovatel Internetového portálu neodpovídá za případné zneužití údajů, resp. jakýchkoli informací poskytovaných na Internetovém portály třetími osobami, také neodpovídá za jakékoliv případné škody a to bez ohledu na to, jak k uvedenému došlo.
 • Provozovatel Internetového portálu neodpovídá za škodu způsobenou informacemi nebo soubory šířenými Uživatelem, včetně škody způsobené informacemi nebo soubory, jejichž šíření Uživatel zprostředkoval prostřednictvím Internetového portálu, za škodu způsobenou prozrazením nebo zneužitím přístupového hesla, za škodu způsobenou změnou registračních podmínek, pozastavením nebo změnou služby, ztrátou údajů i zrušením přístupu uživateli ze strany Provozovatele jakož i škodu způsobenou nefunkčností Internetového portálu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018.